Program studiów - nauki rolniczePROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZONYCH OD 1.10.2014 DO 30.09.2018

Dziedzina: NAUKI ROLNICZE, Dyscyplina: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
Specjalność: Ochrona i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych

Lp. Nazwa przedmiotu Wykłady tygod. Ćwicz. tygod. Forma ćwicz. Wykłady w sem. Ćwicz w sem. Razem w sem. Weryfikacja Punkty ECTS
SEMESTR 1
1 Wykład fakultatywny I 2 0   30 0 30 Z 3
2 Wykład fakultatywny II 2 0   30 0 30 Z 2
3 Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 0 2 audyt. 0 30 30 Z 0.5
Razem w semestrze 4 2   60 30 90   5.5
SEMESTR 2
1 Fizyka wody i gruntu 2 0   20 0 20 Z 1
2 Przedmiot specjalistyczny z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej 2 0   30 0 30 Z 2
3 Wykład fakultatywny II 2 0   30 0 30 Z 3
4 Seminaria 0 2 sem. 0 30 30 Z 2
5 Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 0 2 audyt. 0 30 30 Z 0.5
Razem w semestrze 6 4   80 60 140   8.5
SEMESTR 3
1 Fizyka wody i gruntu 2 0   20 0 20 Z 1
2 Przedmiot specjalistyczny z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej 2 0   30 0 30 Z 2
3 Seminaria 0 2 sem. 0 30 30 Z 2
4 Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 0 3 audyt. 0 45 45 Z 1.5
Razem w semestrze 4 5   50 75 125   6.5
SEMESTR 4
1 Fizyka wody i gruntu 2 0   20 0 20 Z 1
2 Wykład fakultatywny II 2 0   30   30 Z 2
3 Seminaria 0 2 sem. 0 30 30 Z 2
4 Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 0 3 audyt. 0 45 45 Z 1.5
Razem w semestrze 4 5   50 75 125   6.5
SEMESTR 5
1 Wykład fakultatywny II 2 0   30   30 Z 2
2 Seminaria 0 2 sem. 0 30 30 Z 2
3 Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 0 3 audyt. 0 45 45 Z 1.5
Razem w semestrze 2 5   30 75 105   5.5
SEMESTR 6
1 Wykład fakultatywny II 2 0   30   30 Z 2
2 Seminaria 0 2 sem. 0 30 30 Z 2
3 Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 0 3 audyt. 0 45 45 Z 1.5
Razem w semestrze 2 5   30 75 105   5.5
SEMESTR 7
1 Wykład fakultatywny II 2 0   30   30 Z 2
2 Seminaria 0 2 sem. 0 30 30 Z 2
3 Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 0 3 audyt. 0 45 45 Z 1.5
Razem w semestrze 2 5   30 75 105   5.5
SEMESTR 8
1 Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 0 3 audyt. 0 45 45 Z 1.5
Razem w semestrze 0 3     45 45   1.5
RAZEM 24 32   330 510 840   45

Z – zaliczenie

Warunki ukończenia studiów doktoranckich.
Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest uzyskanie co najmniej 45 punktów ECTS w zakresie zajęć obowiązkowych i fakultatywnych objętych programem całego toku studiów oraz realizacja praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu (zgodnie z Uchwałą Senatu dotyczącą pensum – obowiązującą na dany rok akademicki).

Wykłady fakultatywne I (rozwijające umiejętności dydaktyczne):
 • Pedagogika
 • Public relations
 • Kapitał społeczny
 • Marketing

Wykłady fakultatywne II (rozwijające umiejętności zawodowe):
 • Metodologia nauk empirycznych
 • Metody numeryczne
 • Wybrane działy kształtowania środowiska
 • Wybrane działy ochrony środowiska
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyczne opracowanie wyników badań
 • Programy obliczeniowe w kształtowaniu środowiska
 • Przedmioty prowadzone w innych jednostkach


Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki