Rekrutacja - nauki rolniczeInformacje o studiach:

Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Dziedzina: Nauki rolnicze

Dyscyplina: Ochrona i kształtowanie środowiska

Specjalność: Ochrona i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych

System studiów: studia stacjonarne

Rodzaj studiów: studia trzeciego stopnia - doktoranckie

Czas trwania studiów: 4 lata


Zasady przyjęcia na studia:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Senatu SGGW nr 36 – 2013/2014 z 28 kwietnia 2014 r (Załącznik nr 1a). Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.


Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami jest przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat:

 • przedstawia przygotowanie merytoryczne,
 • uzasadnia wybór kierunku studiów,
 • charakteryzuje ogólny zakres planowanego rozwoju naukowego,
 • przedstawia dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe,
 • wykazuje się znajomością języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (Załącznik nr 1),
 2. kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 2),
 3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (Załącznik nr 3).

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW (ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa) lub w pokoju 109 u kierownika studiów,


Dane kontaktowe kierownika studiów:

Kierownik Studiów: prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak

mail: janusz_kubrak@sggw.pl

tel. 22 59 35 275Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki