Seminaria - Nauki Techniczne17.03.2016

Katarzyna Goławska
Analiza zachowania się fundamentu posadowionego w podłożu organicznym wzmocnionym kolumnami betonowymi z uwzględnieniem konsolidacji wtórnej
Vazgen Bagdasaryan
Sprzężone pole temperatury i przemieszczeń w periodycznych ośrodkach wieloskładnikowych

31.03.2016

Krzysztof Michalczuk
Określanie współczynnika tarcia podczas mikrotunelowania
Karina Niedźwiedzka
Badania laboratoryjne wpływu pęcznienia na wytrzymałość gruntów ilastych

07.04.2016

Elżbieta Reda
Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego - zmiana przepisów na przestrzeni lat
Tomasz Pasik
Algorytmy metody elementów skończonych - od sprężystości do plastyczności
Małgorzata Mostowska
Zrównoważony rozwój a budownictwo

14.04.2016

Emil Soból
Dynamiczne właściwości gruntów spoistych na podstawie laboratoryjnych badań w zmodyfikowanej kolumnie rezonansowej
Andrzej Głuchowski
Metoda energii odkształcenia jako opis reakcji gruntu spoistego na obciążenia cykliczne w warunkach bez odpływu

28.04.2016

Stanisław Raczyński
Profile cienkościenne z forniru
Marta Kiraga
Wpływ małych budowli wodnych na warunki transportu rumowiska wleczonego

12.05.2016

Jan Kowalski
Etap uzgadniania dokumentacji projektowej na kontraktach kolejowych z zastosowaniem warunków kontraktowych FIDIC
Łukasz Zawadzki
Zastosowanie badań elektrooporowych do określania stanu nasycenia wodą piaszczystych podłoży budowli inżynierskich

19.05.2016

Piotr Flakiewicz
Metody określania niezawodności
Marcin Biliniak
Wpływ stanu nasycenia na parametry geotechniczne konstrukcji ziemnych

02.06.2016

Grzegorz Gawdzik
Zastosowanie zdalnych metod pomiarowych w modelowaniu obiektów przestrzennych
Matvey Razumnik
Pomiary budowli inżynierskich za pomocą urządzeń zdalnie sterowanych
Agnieszka Kiersnowska
Wpływ czynników chemicznych i termomechanicznych na wytrzymałość georusztów PEHD

09.06.2016

Anna Miszkowska
Zmiany właściwości filtracyjnych geowłóknin pod wpływem procesu kolmatacji
Monika Kossowska
Ocena zachowania się gytii eemskich w badaniach pełzania
Monika Kulkowska
Analiza czynników wpływających na parametry odkształceniowe i nośność podbudów z kruszyw antropogenicznych


Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki